تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
فلسفه غرب 
دانشگاه اصفهان 
 
سطح 3